Ofertă de formare

Proiectul POSDRU/92/3.1/S/62353
Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională” -

- Program de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale -

Programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale, acreditat de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC - fost CNFPA) prin Autorizaţia seria B, Nr. 0005713 din data 31.07.2012, vizează dezvoltarea competențelor antreprenoriale și manageriale în scopul promovării spiritului antreprenorial și încurajarea practicilor antreprenoriale.

Programul de formare se desfășoară în perioada martie - iunie 2013 și se adresează unui număr total de 150 de participanţi.

Profilul candidaţilor:

 • persoane interesate de iniţierea unei activităţi independente (afacere);
 • angajaţi;
 • personal de conducere din întreprinderi mici şi mijlocii.

Criterii generale de eligibilitate:

 • Să fie absolvent de studii liceale (criteriu minimal recomandat de metodologia de autorizare a programului de formare al ANC);
 • Să nu fi beneficiat de un alt program de formare în competenţe antreprenoriale sau similar în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene, în ultimii 5 ani;
 • Să aibă domiciliul stabil sau viză de flotant valabilă într-una din regiunile de dezvoltare Bucureşti - Ilfov sau Sud Muntenia, respectiv într-unul din judeţele: Argeş, Călăraşi, Dâmboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Ilfov, Prahova, Teleorman şi municipiul Bucureşti.

Organizarea programului de formare:

 • 105 ore de formare (20 de ore de teorie şi 85 de ore de aplicaţii practice), grupate în 8 zile de formare faţă în faţă, pe durata a 5 săptămâni de formare (sesiuni faţă în faţă şi studiu individual);
 • 6 grupe de cursanţi (G1 – G4: persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, G5-G6: angajaţi şi personal de conducere din întreprinderi);

 • Două locaţii:
 • - Bucureşti – Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti (4 grupe de cursanţi);
  - Ploieşti – Universitatea Petrol Gaze (2 grupe de cursanţi)

 • Câte 2 sesiuni de coaching /consiliere pentru iniţierea unei activităţi pe cont propriu pentru fiecare grupă de cursanţi, după finalizarea programului de formare;
 • Feedback individual.

Programul se finalizează cu examen şi cu obţinerea certificatului de absolvire recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice și de Ministerul Educației Naționale.
          
Selecţia participanţilor se realizează în conformitate cu metodologia de selecţie elaborată în cadrul acestei activităţi, astfel:

Etapa 1: înscrierea pentru participare la selecţie prin completarea unui chestionar online;

Etapa 2: parcurgerea a două probe de selecţie:

 • Interviu motivaţional
 • Chestionar de evaluare a intereselor profesionale (Holland)

Toţi candidaţii susţin în mod obligatoriu ambele probe de evaluare!

Cele două probe au în vedere evaluarea următoarelor dimensiuni psihologice:

 1. Capacitatea de decizie – dimensiune evaluată prin interviul motivaţional;
 2. Capacitatea de analiză – dimensiune evaluată prin interviul motivaţional;
 3. Lidership-ul şi motivarea echipei – dimensiune evaluată prin interviul motivaţional şi chestionar Holland;
 4. Motivaţia şi interesul antreprenorial – dimensiune evaluată prin  interviul motivaţional şi chestionar Holland.

În cadrul interviului motivaţional, participanţii prezintă o idee de afacere şi răspund la întrebările adresate de către cei 4 membri ai comisiei de evaluare. Evaluarea fiecăreia dintre cele patru dimensiuni se face pe o scală de la 1 la 5, unde 1 corespunde lipsei acelei caracteristici, iar 5 corespunde unui nivel excepţional de dezvoltare a caracteristicii urmărite.
La această probă, un candidat poate primi un punctaj maxim de 80 de puncte, pentru toate cele patru dimensiuni evaluate.

În a doua etapă de selecţie, candidaţii vor răspunde la întrebările Chestionarului de Evaluare a Intereselor Profesionale (Holland). Acesta evaluează două dintre cele patru dimensiuni de selecţie avute în vedere şi anume Lidershipul şi motivarea echipei şi Motivaţia şi interesul antreprenorial.

Chestionarul oferă ca rezultat o ierarhie a intereselor profesionale conform celor şase tipuri de interese identificate de teoria lui Holland: realist, investigativ, artistic, social, antreprenorial şi  convenţional. Pentru fiecare candidat, sunt luate în considerare doar acele rezultate care plasează interesul antreprenorial (tipul întreprinzător) în primele trei locuri ale ierarhiei intereselor, situaţie în care punctajul se acordă descrescător, de la maxim 20 la 10. Dacă interesul antreprenorial se plasează pe ultimele trei locuri ale ierarhiei intereselor, punctajul obţinut este 0.

În finalul selecţiei, candidaţii sunt distribuiţi pe locurile disponibile pentru formare în ordinea descrescătoare a punctajelor lor totale, obţinute la ambele probe. Fiecare candidat va primi un feedback individualizat privind competenţele şi abilităţile evaluate în cadrul selecţiei.

Schiță de orar pentru desfăşurarea programului de formare, pentru o grupă de cursanţi:

Săptămâna

Luni

Marţi

Miercuri

Joi

Vineri

Sâmbătă

Duminică

S1

 

 

 

 

7h T si AP

7h T si AP

6h T si AP

S2

3h-SI

3h-SI

3h-SI

3h-SI

4h-SI

-

-

S3

3h-SI

3h-SI

3h-SI

3h-SI

7h T si AP

7h T si AP

6h T si AP

S4

3h-SI

3h-SI

3h-SI

3h-SI

3h-SI

-

-

S5

3h-SI

3h-SI

3h-SI

3h-SI

7h T si AP

3h AP
Evaluare finală

-

Legendă: SI – Studiu Individual, T  – Teorie, AP – Aplicaţii practice

Documente necesare înscrierii la programul de formare:

 • Formular de Înregistrare a Grupului Ţintă;
 • Declaraţie pe proprie răspundere;
 • Adeverinţă de angajat (unde este cazul);
 • Declaraţie de consimţământ;
 • copie după C.I./B.I.;
 • Declaraţie pe proprie răspundere că nu a mai beneficiat în ultimii 5 ani de un program de formare în domeniul compentenţelor antreprenoriale, în cadrul unor proiecte finanţate din fonduri europene.
 • Copie după Certificatul de naştere;
 • Copie după certificatul de căsătorie (dacă e cazul);
 • Copie după diploma de absolvire a studiilor liceale;
 • Cerere de înscriere la programul de formare.

Premii şi subvenţii
Pentru cursanţii programului de formare, pot fi oferite două tipuri de stimulente financiare, după cum urmează:

 • Premii pentru cele mai bune planuri de afacere oferite cursanţilor care finalizează programul de formare;
 • subvenţii de participare la curs, în cuantum de 250 RON pentru un număr maxim de 100 de cursanţi.

Alocarea subvenţiilor în limita celor 100 de persoane/participanţi la programul de formare are în vedere ca principale criterii, următoarele:

 • domiciliul în afara localităţii de desfăşurare a programului de formare;
 • vârsta cuprinsă între 18-24 de ani, segment de vârstă în cadrul căruia rata de ocupare a scăzut semnificativ în perioada 2005-2008, faţă de media UE;
 • vârsta cuprinsă între 30-49 de ani, segment de vârstă în cadrul căruia în ţara noastră se înregistra cea mai mare rată a şomajului în 2008.

Descrierea specifică a modului de alocare a tipurilor de stimulente financiare menţionate mai sus, face obiectul unei proceduri care va fi dezvoltată ulterior.